Bine ați venit!

GDPR Privacy Policy

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IOANNINA IMPEX SRL cu sediul in București, Str. Jimbolia nr. 55, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2580/1993, Cod unic de înregistrare: 3327903, în calitate de operator de date cu caracter personal, denumită în continuare "Operatorul”, sau „Societatea",

ÎNTRUCÂT

 Între Societate și angajatorul dvs./societatea pe careo reprezentați există raporturi contractuale;

 Derularea într-un mod optim a relațiilor contractuale presupune menținerea legăturii cu persoanele de contact/responsabile din cadrul partenerului nostru contractual;

 Din 25 mai 2018 a intrat În vigoare Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("Regulamentul GDPR");

 Datele pe care le folosim pentru a ține legătura cu dvs. ar putea fi considerate date cu caracter personal;

 Înțelegem importanța ce trebuie acordată prelucrării datelor cu caracter personal și, în acest sens, ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal prelucrate în cadrul activităților curente pe care le desfășurăm.

DORIM SĂ VĂ INFORMĂM cu privire la (i) scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, (ii) temeiul legal al prelucrării acestor date, (iii) categoriile de date pe care le prelucrăm, (ic) durata prelucrării acestor date, (v) drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată și modalitatea în care vi le puteți exercita, (vi) cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal.

1.Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic. Durata prelucrării

1.1. Societatea vă poate prelucra date cu caracter personal În vederea îndeplinirii unor scopuri determinate, explicite și legitime, după cum urmează:

Categoria de date

Scopurile prelucrării

Temei legal

(i) Date generale de identificare precum nume, prenume, funcția/departamentul.

Identificarea dvs., în calitate de persoană de contact sau reprezentant legal al partenerului nostru contractual.

Interesul legitim al Operatorului de a asłgura o comumcare eficientă în derularea relației contractuale și post-contractuale, conform art. din Regulamentul GDPR.

Îndeplinirea unei obligații legale care revine Operatorului, conform art. din Regulamentul GDPR.

(ii) Date de contact, precum: adresă de email, număr de telefon.

Transmiterea de comunicări și notificări relevante pentru desfășurarea relației contractuale, inclusiv comunicări adresate partenerului contractual privind produse și servicii noi.

1.2. Prelucrarea datelor dvs. personale astfel cum au fost identificate mai sus se va desfășura pe toată durata derulării contractului, precum și pentru o perioada de 3 ani ulterior încetării raporturilor contractuale.

2.Destinatarii datelor personale. Transferul datelor personale

2.1. Nu intenționăm să dezvăluim datele dvs. personale niciunui terț. Datele dvs. personale vor fi utilizate doar de către reprezentanții și angajații noștri însărcinați cu executarea contractului/contractelor dintre Societate și angajatorul dvs./societatea pe care o reprezentați.

2.2. Totodată, nu putem exclude dezvăluirea datele dvs. în viitor către:

autoritățile publice către care există obligativitatea comunicării acestor date sau care solicită în temeiul prerogativelor de care dispun comunicarea anumitor date personal (organe judiciare, poliție); consultanții societății în domeniul juridic, fiscal etc.

furnizorii sau prestatorii de servicii care îndeplinesc funcții în numele nostru.

2.3. Datele dvs. personale nu vor fi transferate în teritorii din afara Spațiului Economic European, cu excepția cazului în care transferul beneficiază de garanții adecvate, potrivit reglementărilor legale.

3.Drepturile și obligațiile dvs., în calitate de persoană vizată

3.1. În considerarea calității dvs. de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi :

Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării de date;

(ii) Dreptul de acces la datele prelucrate și alte informații, conform prevederilor legale;

(iii) Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;

  1. Dreptul de a obține ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, În cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru Îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);
  2. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor);
  3. Dreptul de a obține notificarea destinatarilor privind rectificarea sau ștergerea datelor personale sau cu privire la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru Se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate pentru operator;
  4. Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul în care poți obține de la noi datele pe care le prelucrăm într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în scopul de a transmite lor altui operator, conform prevederilor legale.
  5. Dreptul la opoziția prelucrării datelor din motive legate de situația ta particulară, în temeiul interesului legitim al operatorului;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepțiilor prevăzute de art. 22 din Regulament.
  7. Dreptul de a depune 0 plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
  8. Dreptul la forrnula o cale de atac, în fața instanțelor de judecată din România.

3.2. Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile anterior indicate sau pentru a adresa orice întrebare legată de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă

rugăm să formulați o solicitare scrisă, cu indicarea calității dvs. de persoană vizată și obiectul solicitării, pe care să o adresați Societatii folosind datele de contact de mai jos:

în atenția: Dnei Cantur Virginia din partea IOANNINA IMPEX SRL

Responsabilul pentru protecția datelor al Societatii

                   Adresa:        București, Str. Jimbolia nr. 55, sector 1

               E-mail:     ioannina@ioannina.ro

               Telefon:    0728322332

3-3. Vom depune toate eforturile ca să îți răspundem cât mai prompt, complet și în orice caz în cel mult o lună de la primirea întrebărilor și solicitărilor tale, pentru a-ți asigura drepturile de care beneficiezi. Totuși, te rugăm să ai în vedere că această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când complexitatea și , numărul cererilor o impune.

4.Securitatea prelucrării

4.1. Societatea va asigura securitatea prelucrării datelor dvs. începând cu momentul conceperii acestora prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. De asemenea, Societatea Vă Va informa, fără Întârzieri nejustificate, În cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate În art. 34 din Regulamentul GDPR.

4.2. Mai mult, vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal chiar și atunci când le divulgăm către alte entități.